TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNİN İKTİSADİ İŞLETMESİ TARAFINDAN TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE YAPILAN NAKDİ BAĞIŞ VEYA YARDIMLARIN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİMİ SORUNSALI

Yayın Tarihi: 01/12/2015

Yayınlanan Yer: Legal Mali Hukuk Dergisi, Aralık 2015, Sayı: 132

ÖZET

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre gerekli şartların taşınması halinde Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı kurum kazancından indirilebilmektedir. Diğer taraftan adı geçen derneğin iktisadi işletmelerinin söz konusu indirimden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında farklı görüş ve kararlar bulunmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye Kızılay Derneğine, söz konusu derneğin iktisadi işletmesi tarafından yapılan nakdi bağış veya yardımların kurum kazancından indirimine ilişkin son durum yasal mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde ele alınarak, konuya ilişkin değerlendirmede bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Kızılay Derneği, İktisadi İşletme, Bağış, Yardım, İndirim

JEL Sınıflandırması: H21, H24, L31

CRITICIZING THE DEDUCTIONS OF CASH DONATIONS AND GRANTS PAID TO TURKISH RED CRESCENT FROM CORPORATION EARNINGS BY ITS COMMERCIAL ENTERPRISE

ABSTRACT

According to Income Tax Law, No. 193 and Corporate Tax Law, No. 5520, if there are requirements, all of cash donations and grants paid to Turkish Red Crescent can deduct from corporation earnings. On the other hand, there are different opinions and adjudications about its commercial enterprise could use or not this deductions.

In this article, the latest and uploaded situation related to the deductions of cash donations and grants paid to Turkish Red Crescent from corporation earnings by its commercial enterprise have been discussed within the frame of legal regulations and adjudications and evaluated this issue.

Keywords: Turkish Red Crescent, Commercial Enterprise, Donation, Grant, Deduction

JEL Classification: H21, H24, L31

1.GİRİŞ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu[1]’nun l’inci maddesine göre dernekler, kurumlar vergisinin konusu dışında olup sadece bunlara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Dolayısıyla derneklere ait iktisadi işletmelerin kazançları kurumlar vergisine tabidir. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır.

Yine derneklere bağlı iktisadi işletmeler diğer işletmeler gibi mükellefiyet tesis ettirme, defter tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma (fatura, gider pusulası, ödeme kaydedici cihaz fişi vb.) ile Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır[2].

İktisadi işletme sayılmak için gerekli şartları taşıyan derneklerin iktisadi işletmeleri;

 • Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine,
 • Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasına,
 • Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına,
 • Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına,
 • Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya iş yerlerinin olup olmadığına

bakılmaksızın vergiye tabi tutulurlar.

Diğer taraftan;

 • Satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması,
 • Kâr edilmemesi,
 • Kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi,

bunların iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyecektir.

Derneklere ait veya bağlı olarak faaliyet gösteren ve tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerce elde edilen kazançlar üzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin muhatabı, anılan iktisadi işletmelerdir.

Ayrıca, derneklerin kamuya yararlı derneklerden sayılması, bunlara bağlı iktisadi işletmelerin vergilendirilmesine engel teşkil etmemektedir. Yabancı derneklere ait olup da sermaye şirketleri ve kooperatifler haricinde kalan iktisadi işletmelerin vergilendirilmesinde de yukarıda yapılan açıklamalar geçerli olacaktır.

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, Türkiye Kızılay Derneğine, söz konusu derneğin iktisadi işletmesi tarafından yapılan nakdi bağış veya yardımların kurum kazancından indirimine ilişkin son durum yasal mevzuat ve yargı kararları çerçevesinde ele alınarak, konuya ilişkin değerlendirmede bulunulmuştur.

2.TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER

2.1.Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’ndeki Düzenlemeler

Türkiye Kızılay Derneğine ilişkin en önemli yasal düzenleme Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’dür[3]. Adı geçen Tüzük ile Türkiye Kızılay Derneğinin kuruluşu, hukuki statüsü, teşkilat yapısı, üyelik işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Konuya ilişkin Tüzüğün, “Kızılayın Görevleri” başlıklı, 7/8’inci maddesine göre, amacına ulaşmak için; gelir getirici iktisadi işletme ve tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek, Kızılayın görevleri arasında bulunmaktadır. Aynı Tüzüğün “Kızılayın Gelirleri” başlıklı 57/ı maddesinde ise, Türk Kızılayı tarafından veya Türk Kızılayının amaç ve faaliyetlerine katkı sağlayacak işletmeler ile kurulacak ortaklıklar, şirketler, eğitim kurumları, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler, Kızılayın gelirleri arasında sayılmıştır.

2.2.Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Nakdi Bağış veya Yardımlara İlişkin Yasal Düzenlemeler

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 03/07/2009 tarihinde yürürlüğe giren 10/1-f maddesinde; iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indiriminin yapılabileceği hükmü yer almaktadır. Aynı düzenleme 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu[4]’nun 89/11’inci maddesinde de yer almaktadır.

Anılan Kanun maddelerinin gerekçesinde ise, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilmesinin sağlanmasının amaçlandığı, anılan Derneğin iktisadi işletmelerine yapılan bağış ve yardımların ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

4 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği[5]’nin 1’inci maddesinde de; kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamının Kanunun yürürlük tarihinden itibaren kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebileceği belirtilmiştir.

3.TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNİN İKTİSADİ İŞLETMESİ TARAFINDAN TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE YAPILAN NAKDİ BAĞIŞ VEYA YARDIMLARIN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE KARARLAR

Türkiye Kızılay Derneğine adı geçen derneğin iktisadi işletmesi tarafından yapılan nakdi bağış veya yardımların kurum kazancından indirimine ilişkin Vergi İdaresi, Vergi Mahkemesi, Danıştay Dördüncü Dairesi ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun görüşleri ile kararları, gerçekleşen bir olaydan hareketle aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

3.1.Konuya İlişkin Vergi İdaresinin Görüşü

Vergi İdaresi, Türkiye Kızılay Derneğinin iktisadi işletmesinin, söz konusu derneğe ödediği tutarı bağış olarak değil, kâr payı olarak değerlendirmektedir. Şöyle ki, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, iştirak hisselerinden doğan kazançlar menkul sermaye iradı olarak sayılmıştır. Aynı Kanunun 94’üncü maddesinin 6/b-i bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara dağıtılan, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Vergi İdaresi, bir kazancın iştirak kazancı sayılabilmesi için bir başka kurumun hisselerine sahip olunmasının zorunluluk teşkil etmeyeceğini, bağlı veya ait kuruluşun tamamına sahip olunması halinde de bir iştirak kazancı elde edilmesinin söz konusu olacağını belirtmiştir. Bu nedenle derneğe ait iktisadi işletmenin bağlı bulunduğu derneğe bağış adı altında da olsa aktardığı tutarlar kâr payı niteliğinde olacaktır ve bu tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b-i) alt bendi uyarınca %15 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekecektir[6]. Dolayısıyla derneğin iktisadi işletmesinin Türkiye Kızılay Derneğine yaptığı ödemeler üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Nitekim Vergi İdaresi konuya ilişkin gerçekleşen olayda bu şekilde bir işlemde bulunmuştur.

3.2.Konuya İlişkin Vergi Mahkemesinin Kararı

Vergi İdaresinin yukarıdaki görüşünden dolayı tahakkuk ettirdiği vergiye Türkiye Kızılay Derneğinin iktisadi işletmesi tarafından itiraz edilmiş ve konu yargıya taşınmıştır. Vergi Mahkemesi, Vergi İdaresinin görüşüne paralel olarak Türkiye Kızılay Derneğine ait iktisadi işletmenin, bağlı bulunduğu derneğe bağış adı altında da olsa aktardığı tutarların kâr payı olarak nitelendirilerek işlem yapılması gerektiğine karar vermiştir[7].

Şöyle ki, Vergi Mahkemesi kararında, yukarıda da bahsedildiği üzere Kızılay Derneği Tüzüğü’nün, “Kızılayın Görevleri” başlıklı 7/8’inci maddesinde, Kızılayın görevleri arasında, amacına ulaşmak için; gelir getirici iktisadi işletme ve tesisler kurmanın, işletmenin veya işlettirmenin sayıldığını belirtmiş olup aynı Tüzüğün “Kızılayın Gelirleri” Başlıklı 57/ı maddesinde, Türk Kızılayı tarafından veya Türk Kızılayının amaç ve faaliyetlerine katkı sağlayacak işletmeler ile kurulacak ortaklıklar, şirketler, eğitim kurumları, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirlerin Kızılayın gelirleri arasında sayıldığını belirtmiştir.

Mahkeme, 5520 sayılı Kanunun 10/1-f maddesi dikkate alındığında, derneğin iktisadi işletmesinin kurumlar vergisi mükellefi olması nedeniyle Türkiye Kızılay Derneğine yapılan bağışın kurum kazancından indirilebilir mahiyette görüldüğünü, ancak, yukarıda yer verilen diğer mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, kuruluş amacı Türkiye Kızılay Derneğine gelir sağlamak olan ve bu kapsamda elde ettiği kazancı derneğe aktarırken, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 6/b-i numaralı bendi uyarınca tevkifat yapmak zorunda olan iktisadi işletmenin, derneğe bağış yapmasının olayın özelliğine göre kabul edilebilir bir durum olmadığını, dolayısıyla Türkiye Kızılay Derneğine bağlı iktisadi işletmeleri diğer kurumlar vergisi mükelleflerinden bağışık tutmak gerektiğini, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-f maddesinde yer alan düzenlemenin, Türkiye Kızılay Derneğinin mali yapısının güçlendirilmesi amacını taşıdığını ve buna katkıda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerine vergisel avantaj getirdiğini belirtmiştir.

Bu nedenle, Vergi Mahkemesi kararında, derneğe ait iktisadi işletmenin Türkiye Kızılay Derneğine bağış adı altında da olsa aktardığı tutarın kâr payı olarak nitelendirilmesi gerektiğine ve bu tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinin (b-i) alt bendi uyarınca %15 gelir vergisi tevkifatı yapılmasının hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetmiştir.

3.3.Konuya İlişkin Danıştay Dördüncü Dairesinin Kararı

Vergi Mahkemesinin kararından sonra Türkiye Kızılay Derneğinin iktisadi işletmesi tarafından temyiz yoluna gidilmiştir. Danıştay Dördüncü Dairesi, konuya ilişkin vermiş olduğu kararda Vergi Mahkemesinin kararını bozarak, derneğe ait iktisadi işletmenin Türkiye Kızılay Derneğine ödediği tutarın bağış niteliğinde olduğunu ve tutarın tamamının kurum kazancından indirilmesinin mümkün olduğunu belirtmiş olup Vergi İdaresince tahakkuk ettirilen vergide hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmetmiştir[8].

Şöyle ki, yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 03/07/2009 tarihinde yürürlüğe giren 10/1-f maddesinde; iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indiriminin yapılabileceği hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde ise, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz mukabili yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilmesinin sağlanmasının amaçlandığı, anılan derneğin iktisadi işletmelerine yapılan bağış ve yardımların ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

4 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 1’inci maddesinde de; kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamının Kanunun yürürlük tarihinden itibaren kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebileceği belirtilmiştir.

Buna göre, derneğin kurumlar vergisi mükellefi olan iktisadi işletmesinin Türkiye Kızılay Derneğine yapmış olduğu nakdi bağış veya yardımın beyannamede gösterilmek suretiyle kurum kazancından indiriminin yapılmasına yasal bir engel olmadığı gibi Kanun maddesinin gerekçesinde de; “Derneğin iktisadi işletmeleri hariç” ibaresinin, iktisadi işletmelere yapılan bağış veya yardımların kurum kazancından indirilemeyeceğine ilişkin olduğu açıklanmıştır.

Sonuç olarak Danıştay Dördüncü Dairesi, söz konusu ödemenin bağış niteliğinde olduğunu ve tutarın tamamının kurum kazancından indirilmesinin mümkün olduğunu belirterek Vergi İdaresince tahakkuk ettirilen vergide hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmetmiş ve Vergi Mahkemesinin kararını bozmuştur.

3.4.Konuya İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Kararı

Danıştay Dördüncü Dairesinin kararından sonra Vergi Mahkemesi, bozma kararına uymayarak aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle vermiş olduğu kararında ısrar etmiştir[9]. Bunun üzerine ısrar kararı  iktisadi işletme tarafından temyiz edilmiş ve tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye Kızılay Derneğine yaptıkları nakdi bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi matrahından indirilebileceği, iktisadi işletmelerinin de kurumlar vergisi mükellefi olması nedeniyle bu indirim hakkından yararlandırılması gerektiği ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

Dosya, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunda incelenmiş ve Kurul, Danıştay Dördüncü Dairesinin verdiği karara paralel olarak, söz konusu ödemenin bağış niteliğinde olduğunu ve tutarın tamamının kurum kazancından indirilmesinin mümkün olduğunu belirterek Vergi İdaresince tahakkuk ettirilen vergide hukuka uyarlılık bulunmadığına oy çokluğu ile karar vermiştir[10].

4.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde bakıldığında, son tahlilde, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun verdiği kararla birlikte, Türkiye Kızılay Derneğine, söz konusu derneğin iktisadi işletmesi tarafından yapılan nakdi bağış veya yardım tutarının tamamının kurum kazancından indirilmesi mümkündür. Fakat, kanaatimizce olayın mahiyeti esas alındığında, derneğin kurumlar vergisi mükellefi olan iktisadi işletmesinin Türkiye Kızılay Derneğine bağışta bulunması kabul edilebilir bir durum değildir. Zira yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı üzere Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-f maddesinde yer alan düzenleme, Türkiye Kızılay Derneğinin mali yapısının güçlendirilmesi amacı taşımakta olup buna katkıda bulunan vergi mükelleflerine vergisel avantaj getirmek için düzenlenmiştir. Bu yüzden Türkiye Kızılay Derneğine bağlı iktisadi işletmelerin diğer kurumlar vergisi mükelleflerinden bağışık tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, çalışmanın “3.1.Konuya İlişkin Vergi İdaresinin Görüşü” bölümünde de ayrıntılı olarak açıklandığı üzere bağış adı altında yapılan bu ödemelerin özü itibariyle kâr payı niteliğinde olduğu hususu açıktır. Ayrıca Vergi İdaresi, son yıllarda konuya ilişkin vermiş olduğu özelgelerde de söz konusu ödemelerin kâr payı olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtmiştir[11]. Dolayısıyla kanaatimizce söz konusu tutarlar üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.

Aynı zamanda derneğin iktisadi işletmesinin, Türkiye Kızılay Derneğine yaptığı nakdi bağış veya yardım tutarının tamamını kurum kazancından indirmesi, aynı sektörde faaliyet gösteren diğer kurumlar göz önüne alındığında, işletmeye vergisel avantaj sağlayacağından, bu durumun haksız rekabete yol açtığı söylenebilir.

Sonuç olarak her ne kadar Danıştay Dördüncü Dairesi ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu verdikleri kararlarda, Türkiye Kızılay Derneğinin iktisadi işletmesinin, derneğe yaptığı ödemeleri bağış olarak nitelendirilerek söz konusu tutarların tamamının kurum kazancından indirilebilmesine olanak sağlamış olsa da yukarıdaki nedenlerden dolayı verilen kararların tarafımızca doğru olmadığı düşünülmektedir.

Dolayısıyla kanaatimizce, konu hakkında kanun koyucu tarafından ilgili Kanun maddelerine hüküm eklenerek Türkiye Kızılay Derneğinin iktisadi işletmelerinin söz konusu indirimden faydalanmasının önüne geçilmelidir. Aksi takdirde aynı zamanda haksız rekabete yol açan yürürlükteki uygulama ile derneğin kurumlar vergisi mükellefi olan iktisadi işletmeleri, konuya ilişkin yasal boşluktan yararlanmak suretiyle vergi matrahını aşındırarak vergi kaybına yol açabilecektir.

KAYNAKÇA

 • Gelir Vergisi Kanunu, (193 sayılı Kanun). Resmi Gazete, 10700; 6 Ocak 1961.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu (5520 sayılı Kanun). Resmi Gazete, 26205; 21 Haziran 2006.
 • 4 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği. Resmi Gazete, 27318; 13 Ağustos 2009.
 • Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü, Resmi Gazete, 27146; 19 Şubat
 • Denizli Vergi Mahkemesi. 25/05/2012 tarihli ve E: 2011/872, K: 2012/573 sayılı karar.
 • Danıştay Dördüncü Dairesi. 18/12/2012 tarihli ve E: 2012/6710, K: 2012/8875 sayılı karar.
 • Denizli Vergi Mahkemesi. 26/04/2013 tarihli ve E: 2013/368, K: 2013/345 sayılı karar.
 • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu. 26/03/2014 tarihli ve E: 2013/385, K: 2014/188 sayılı karar.
 • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü. B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/6.b sayılı Özelge.
 • Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü. 25/03/2010 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-24-238 sayılı Özelge.
 • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. 06/06/2013 tarihli ve 11395140-105[227-2012/VUK-1-…]-824 sayılı Özelge. http://yaklasim.com/Duyuru/iktisai-isletme-krlarinin-dernee-aktariminda-tevki-fat-yailacak-mi_12351, [Erişim Tarihi: 14/11/2015]
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi, Mayıs 2012. http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/DERN_VER_REHBER_2012.pdf [Erişim Tarihi: 04/11/2015]

——————————————————————————————————–

[1] 21/06/2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] Gelir İdaresi Başkanlığı, “Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi”, Mayıs 2012, (Çevrimiçi) http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/DERN_VER_REHBER_2012.pdf (Erişim Tarihi: 04/11/2015), s. 14.

[3] 19/02/2009 tarihli ve 27146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4] 06/01/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[5] 13/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[6] Gelir İdaresi Başkanlığı, age, (Çevrimiçi) http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/DERN_VER_REHBER_2012.pdf (Erişim Tarihi: 04/11/2015), ss. 18-19.

[7] Denizli Vergi Mahkemesinin 25/05/2012 tarihli ve E: 2011/872, K: 2012/573 sayılı kararı.

[8] Danıştay Dördüncü Dairesinin 18/12/2012 tarihli ve E: 2012/6710, K: 2012/8875 sayılı kararı.

[9] Denizli Vergi Mahkemesinin 26/04/2013 tarihli ve E: 2013/368, K: 2013/345 sayılı kararı.

[10] Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 26/03/2014 tarihli ve E: 2013/385, K: 2014/188 sayılı kararı.

[11] Konu hakkında bkz.:

– İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/6.b sayılı Özelgesi,

– Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 25/03/2010 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-24-238 sayılı Özelgesi,

– İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün 06/06/2013 tarihli ve 11395140-105[227-2012/VUK-1-…]-824 sayılı Özelgesi. (Çevrimiçi), http://yaklasim.com/Duyuru/iktisai-isletme-krlarinin-dernee-aktariminda-tevki-fat-yailacak-mi_12351, (Erişim Tarihi: 14/11/2015)

 

Bu yazı 12-Aralık içinde yayınlandı ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s