PREFABRİK KONUT TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI

Yayın Tarihi: 01/05/2013

Yayınlanan Yer: Legal Mali Hukuk Dergisi, Mayıs 2013, Sayı: 101

ÖZET

Prefabrik, “Parçaları önceden hazırlanıp birleştirilerek oluşturulan, kurma” anlamlarına gelmektedir. 30-40 yıl gibi uzun bir süre kullanılabilmesinin yanında satış fiyatlarının düşük olması nedeniyle prefabrik konut kullanımı ülkemizde günden güne yaygın hale gelmektedir.

Konutlarda uygulandığı şekilde prefabrik konutlarda da net alanı 150 m²’ye kadar olan prefabrik konut teslimlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanmaktadır. 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7’nci maddesindeki şartları taşıyan prefabrik konut teslimlerinde ise, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden arsa birim m² vergi değerine göre işlem yapılmaktadır. Demonte prefabrik konutlarda ise “konut” kavramı içerisinde bir değerlendirmeden ziyade bir mal teslimi olarak değerlendirme yapıldığından KDV oranı, genel oran olan %18 olarak uygulanmaktadır.

Bu çalışmada öncelikle konut teslimlerinde uygulanan KDV oranları açıklandıktan sonra, prefabrik konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranları mevzuat çerçevesinde incelenmiştir. Prefabrik konutlara, değişen arsa birim m² vergi değerlerine göre hangi oranda KDV uygulanması gerektiği açıklanıp, demonte prefabrik konutlardaki farklı uygulama anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, prefabrik konut, katma değer vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, demonte vaziyette prefabrik, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

RATIO OF VALUE ADDED TAX IN PREFABRICATED HOUSE CLOSINGS

ABSTRACT

Prefabricated, means to set up by putting the already assembled pieces together. Since their lifetime is about 30-40 years long, and their sale prices are considerably cheaper, prefabricated housing in our country is becoming popular.

As it is the case with regular housing, value added tax ratio is 1% for prefabricated housing with a net area up to 150 m². During the closing of prefabricated houses that fit the requirements set by Article 7, No. 2012/4116 of the decision of the Council of Ministers, according to Article 29 of the real estate tax Act, these houses will be taxed based on the land unit m².

If the house is not assembled, since this will not be considered real property, added value tax will be assessed as 18%, as it is with other properties.

In this article, primarily, ratios of value added tax in house closings are explained; futhermore, value added tax ratios in prefabricated house closing is examined within the framework of the statutes. 

Keywords: Value added tax law, No. 3065; prefabricated house; value added tax; real property tax Act, No. 1319; dismantled prefabric; decision of the Council of Ministers No. 2012/4116.

1.GİRİŞ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, Türkiye’de yapılan birtakım işlemlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 28’inci maddesinde KDV oranı %10 olarak düzenlenmiş ve Bakanlar Kurulu’na bu oranı dört katına kadar artırma ve %1’e kadar indirme, farklı mal ya da hizmetler için bu oranlar dahilinde farklı vergi oranları belirleme yetkisi verilmiştir. 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[1] ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin ana yapı belirlenmiş olup, son olarak 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[2] ile, birtakım yeni düzenlemelerde bulunulmuştur. Buna göre KDV oranları, anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nda,

– Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1,

– Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8,

– Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  %18,

olarak tespit edilmiştir.

Çalışmada, prefabrik konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranı ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

2.KONUT VE PREFABRİK KONUT TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARI

2.1.Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[3]’na göre (I) sayılı listenin 11’inci sırasında yer aldığı üzere, net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimlerinin KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Net alanı 150 m2’nin üzerindeki konut teslimlerinin KDV oranı ise %18’dir. Bununla birlikte 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda, (I) sayılı listenin 11’inci sırasında yer alan net alanı 150 m²’ye kadar konutlardan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu[4] kapsamındaki büyükşehirlerde, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu[5]’nun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m² vergi değeri;

a)      Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8,

b)      Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18,

KDV oranının uygulanacağı hususu hüküm altına alınmıştır.

Dikkat edileceği üzere, yukarıda şartları belirtilen konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranı, konutun üzerinde bulunduğu arsanın birim m² vergi değerine göre değişecektir.

2.2.Prefabrik Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

Terimsel olarak “Parçaları önceden hazırlanıp birleştirilerek oluşturulan, kurma” anlamına gelen “prefabrik” kelimesi[6], teknolojinin gelişmesi ile birlikte günümüzde konut sektöründe de yerini almıştır. Maliyetlerin ve dolayısıyla satış fiyatlarının düşük olması, 30-40 yıl gibi uzun bir süre kullanıma elverişli olması ve benzeri nedenlerden dolayı, prefabrik konut kullanımı ülkemizde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Uygulamada prefabrik konutların, “konut” kavramı içerisinde değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda[7], çalışmanın 2.1. bölümünde açıklanan hususlar, prefabrik konutlar bakımından da geçerli olacaktır. Şöyle ki, yukarıdaki şartları taşıyan bir prefabrik konutun, belli bir arsa üzerine monte edilmek suretiyle tesliminde uygulanacak KDV oranı, prefabrik konutun üzerinde bulunduğu arsanın birim m² vergi değerine göre değişecektir. Yani, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m² vergi değeri;

a)      Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan prefabrik konutların tesliminde %8,

b)      Bin Türk Lirası ve üzerinde olan prefabrik konutların tesliminde %18,

KDV oranı uygulanacaktır.

2.3.Demonte Vaziyette Prefabrik Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

Prefabrik konutun demonte (monte edilmemiş) şekilde tesliminde uygulanacak KDV oranının ne olması gerektiği hususu, akıllarda soru işaretleri oluşmasına neden olabilmektedir. Şöyle ki, alıcının prefabrik konutu demonte şekilde teslim alarak ileride herhangi bir arsa üzerine kurmak istemesi ihtimali -zayıf da olsa- bulunmaktadır. Dolayısıyla, çalışmanın 2.1. bölümünde açıklanan şartları taşıyan bir prefabrik konutun teslim anında herhangi bir arsa bulunmayacağı ihtimali göz önüne alındığında, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden “arsa birim m² vergi değeri” tespit edilemeyecektir. Kanaatimizce, bu gibi durumlarda teslim edilen prefabrik konutun, “konut” kavramı içerisinde değerlendirilmesinden ziyade bir mal teslimi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim Vergi İdaresi de konu ile ilgili bir özelgesinde prefabrik konutu, “belirlenen arsalar üzerine monte edilmek suretiyle”, “konut” kavramı içerisinde değerlendirmiştir[8]Dolayısıyla, bu gibi durumlarda uygulanacak KDV oranı, genel oran olan %18 olmalıdır.

3.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, ülkemizde konut teslimlerinde farklı KDV oranları uygulanmaktadır. Öncelikle net alanı 150 m² üzerinde olan konut teslimlerinde uygulanan KDV oranı %18 olarak hüküm altına alınmıştır. Fakat net alanı 150 m²’ye kadar olan konut teslimlerinde KDV oranları, duruma göre %1, %8 ve %18 olarak uygulanabilmektedir.

Çalışmada özellikle, prefabrik konut teslimlerinde KDV oranlarının, farklı durumlara göre farklı uygulanabildiği hususuna yer verilmiştir. Şöyle ki, prefabrik konut, “belirlenen arsalar üzerine monte edilmek suretiyle”, “konut” kavramı içerisinde değerlendirilmekte olup, net alanı 150 m²’ye kadar olan prefabrik konut teslimlerinde KDV oranı -konutlarda uygulandığı şekilde- %1 olarak uygulanmaktadır. 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nun 7’nci maddesindeki şartları taşıyan prefabrik konut teslimlerinde ise, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden “arsa birim m² vergi değeri”ne göre işlem yapılması gerekmektedir. Yani, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m² vergi değeri;

a)      Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan prefabrik konutların tesliminde %8,

b)      Bin Türk Lirası ve üzerinde olan prefabrik konutların tesliminde %18,

KDV oranı uygulanacaktır.

Son olarak çalışmada, demonte (monte edilmemiş) prefabrik konutun “konut” kavramı içerisinde değerlendirilmesinden ziyade bir mal teslimi olarak değerlendirilmesi ve uygulanacak KDV oranının, genel oran olan %18 olması gerektiği hususları, dayanakları ile birlikte açıklanmıştır.


[1] 30/07/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 01/01/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4] 23/07/2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[5] 11/08/1970 tarihli ve 13576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[7] Örneğin bkz. Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 07/04/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV 136-2010-10 sayılı Özelgesi, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 21/06/2011 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-797 sayılı Özelgesi.

[8] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 05/11/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-2995 sayılı Özelgesi.

Bu yazı 05-Mayıs içinde yayınlandı ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s